कर्जा तथा सापट योजना

Contact
शिर्षक

ब्याजदर

दैनिक किस्ता मासिक किस्ता
उद्योग कर्जा १४.०० % १४.५०%
व्यापार कर्जा १४.५० % १५.०० %
कृषि कर्जा १४.०० % १४.५० %
घरेलु कर्जा १५.०० % १५.५० %
शैक्षिक कर्जा १५.५० % १६  %
बचत जमाना कर्जा १६.०० %
आवधिक रसिद धितो कर्जा +२.०० %