पत्रेदार बचत

  • न्यूनतम मौज्दात रु.५००/- हुनुपर्नेछ ।
  • आवश्यकता अनुसार रकम राख्न र झिक्न सकिनेछ ।
  • खातामा रहेको मौज्दातका आधारमा ब्याजदर थपघट हुनेछ ।
  • दैनिक मौज्दातको आधारमा ब्याज गणना गरी त्रैमासिक रुपमा प्रदान गरिनेछ ।
  • मोबाइल बैंकिङ्गको माध्यमबाट पनि कारोवार गर्न सकिनेछ ।