बचत ब्याजदर
सामान्य बचत ४%
विशेष बचत ५%
भबिष्य बचत १ वर्ष ६.५०%
भबिष्य बचत २ वर्ष ७%
भबिष्य बचत ३ वर्ष ७.५०%
मेगा प्लस बचत ७%
बाल भबिष्य बचत १ वर्ष ६.५०%
बाल भबिष्य बचत २ वर्ष ७%
बाल भबिष्य बचत ५ वर्ष ८%
नारी उन्नती बचत १ वर्ष ६.५०%
पत्रेदार बचत ३%-६%

 

आवधिक बचत त्रैमासिक व्याज भुक्तनी वार्षिक व्याज भुक्तानी एकमुष्ट भुक्तानी
३ महिना     ८%
६ महिना     ९%
१ वर्ष     १०%
२ वर्ष ९% १०% १०.५०%
३ वर्ष १०% १०.५०% ११%