बचत ब्याजदर
सामान्य बचत ४.००%
विशेष बचत ५.००%
फ्युचर सेभिङ्ग १ वर्ष ६.५०%
फ्युचर सेभिङ्ग २ वर्ष ७.००%
फ्युचर सेभिङ्ग ३ वर्ष ७.५०%
मेगा प्लस बचत ७.५०%
बाल भबिष्य बचत १ वर्ष ६.५०%
बाल भबिष्य बचत २ वर्ष ७.००%
बाल भबिष्य बचत ५ वर्ष ८.००%
नारी उन्नती बचत १ वर्ष ६.५०%
पत्रेदार बचत ३%-६%
नियमित बचत ९.००%

 

आवधिक बचत त्रैमासिक व्याज भुक्तनी वार्षिक व्याज भुक्तानी एकमुष्ट भुक्तानी
३ महिना १०.२५%
६ महिना १०.५०%
१ वर्ष ११.००% ११.५०%
२ वर्ष ११.२५% ११.५०% ११.७५%
३ वर्ष ११.५०% ११.७५% १२.००%