कर्जा अवधि भुक्तानीको किसिम ब्याजदर
ज्योतिपुञ्ज कृषि कर्जा अधिकतम ७ वर्ष मासिक १२%
ज्योतिपुञ्ज उद्यमी कर्जा अधिकतम ७ वर्ष मासिक १३.५०%
ज्योतिपुञ्ज आवास कर्जा अधिकतम ७ वर्ष मासिक १३.५०%
ज्योतिपुञ्ज शैक्षिक कर्जा अधिकतम ७ वर्ष मासिक १३%