आवधिक बचत

Contact

क्रमिक अवधि बचत

अवधि ब्याजदर
६ महिना ५ . ५ %
१ वर्ष ७ %

३६५ बचत योजना

बचत अवधि एकमुष्ट भुक्तानी रु.
१०५० ३६५ दिन ४०००००
५२५ ३६५ दिन २०००००
२७० ३६५ दिन १०२०००
१३५ ३६५ दिन ५१०००

 

पेन्सन योजना

मासिक किस्ता अवधि एकमुस्ट भुक्तानी मासिक किस्ता अवधि एकमुस्ट भुक्तानी
५०० ३० महिना १७५०० १५०० ३० महिना ५२५००
५०० ४२  महिना २६००० १५०० ४२  महिना ७८०००
५०० ६०  महिना ४०००० १५०० ६०  महिना १२००००
१००० ३०  महिना ३५००० २००० ३०  महिना ७००००
१००० ४२  महिना ५२००० २००० ४२  महिना १०४०००
१००० ६०  महिना ८०००० २००० ६०  महिना १६००००

 

आवधिक निक्षेप

अवधि त्रैमासिक ब्याज बार्षिक ब्याज एकमुष्ट भुक्तानी
६ महिना ११ %
१ वर्ष ११ % १२ %
२ वर्ष ११ % १२ % १३ %
३ वर्ष १२ % १३ % १४ %

 

नारि उन्नति बचत

अवधि ब्याजदर
१ वर्ष ७.५%

 

बाल भबिष्य बचत

अवधि ब्याजदर अवधि ब्याजदर
१ वर्ष ८% १० वर्ष १३  %
२ वर्ष ९% १५ वर्ष १५ %
५ वर्ष १२%