आवधिक बचत ब्याजदर

क्र.सं. अवधि भुक्तानी तरिका
त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक एकमुष्ठ
१. ३ महिना १२.५०%
२. ६ महिना १२.५०% १३.००%
३. १ वर्ष १३.००% १३.५०% १४.००% १४.००%
४. २ वर्ष १३.५०% १३.७५% १४.२५% १४.२५%
५. ३ वर्ष १३.५०% १४.००% १४.५०% १४.५०%