आवधिक बचत ब्याजदर

क्र.सं. अवधि भुक्तानी तरिका
मासिक ब्याज भुक्तानी त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी वार्षिक  ब्याज भुक्तानी एकमुष्ठ भुक्तानी
१. ३ महिना ९.००%
२. ६ महिना   ९.५०%
३. १ वर्ष ९.००% ९.५०%   १०.००%
४. २ वर्ष ९.५०% ९.७५% १०.००% १०.५०%
५. ३ वर्ष ९.७५% १०.००% १०.५०% ११.००%