बचत तथा ऋण ब्याजदर

बचत ब्याजदर

क्रं.सं. बचत शीर्षक बार्षिक ब्याज दर
१. इजि सेभिङ्ग ९.००%
२. उद्यमी बचत ९.५०%
३. मेगा प्लस बचत १०.००%
४. खुत्रुके बचत ९.५०% (३ वर्ष)
५. खुत्रुके बचत १०.००% (५ वर्ष)
६. खुत्रुके बचत १०.५०% (७ वर्ष)
७. बाल भविष्य बचत १०.००% (३ वर्ष)
८. बाल भविष्य बचत १०.५०% (५ वर्ष)
९. बाल भविष्य बचत ११.००% (७ वर्ष)
१०. नियमित बचत १०.००%
११. नारी उन्नती बचत ९.५०%
१२. आवधिक बचत १२.००%  (३ महिना)
१३. आवधिक बचत १२.५०%  (६ महिना)
१४. आवधिक बचत १३.००% (१ वर्ष)
१५. आवधिक बचत १३.२५% (२ वर्ष)
१६. आवधिक बचत १३.५०% (३ वर्ष)

 

ऋण ब्याजदर

क्रं.सं. कर्जा शीर्षक ब्याज दर
१. कृषि कर्जा १६.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
२. उद्यमी कर्जा १६.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
३. आवास कर्जा १६.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
४. शैक्षिक कर्जा अधिकतम १६.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
५. आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा तोकिएको व्याजदर + २%
६. बचत जमानी कर्जा १६.००%