बचत तथा ऋण ब्याजदर

बचत ब्याजदर

क्रं.सं. बचत शीर्षक बार्षिक ब्याज दर
१. इजि सेभिङ्ग ६.००%
२. उद्यमी बचत ६.५०%
३. मेगा प्लस बचत ८.००%
४. खुत्रुके बचत ८.५०% (३ वर्ष)
५. खुत्रुके बचत ९.००% (५ वर्ष)
६. खुत्रुके बचत ९.००% (७ वर्ष)
७. बाल भविष्य बचत ८.५०% (३ वर्ष)
८. बाल भविष्य बचत ९.००% (५ वर्ष)
९. बाल भविष्य बचत ९.००% (६ वर्ष वा माथि)
१०. नियमित बचत १०.००%
११. नारी उन्नती बचत ७.५०%
१२. आवधिक बचत ९.००%  (३ महिना)
१३. आवधिक बचत ९.५०%  (६ महिना)
१४. आवधिक बचत १०.००% (१ वर्ष)
१५. आवधिक बचत १०.५०% (२ वर्ष)
१६. आवधिक बचत ११.००% (३ वर्ष)
१७. बिमा बचत ७.५०%
१८. आवास बचत(१ वर्ष) ७.५०%
१९ आवास बचत(२ वर्ष) ८.००% 
२०. आवास बचत(३ वर्ष) ८.५०%
२१. आवास बचत(५ वर्ष वा माथि) ९.००%
२२. ह्याप्पी बचत ७.५०%

 

ऋण ब्याजदर

क्रं.सं. कर्जा शीर्षक ब्याज दर
१. कृषि कर्जा १४.५०% (अधिकतम ७ वर्ष )
२. उद्यमी कर्जा १५.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
३. आवास कर्जा १५.५०% (अधिकतम ७ वर्ष )
४. शैक्षिक कर्जा अधिकतम १६.००% (अधिकतम ७ वर्ष )
५. आवधिक बचत रसिद धितो कर्जा तोकिएको व्याजदर + २%
६. बचत जमानी कर्जा १५.००%