kym

सदस्य पहिचान विवरण (KYM) फारम डाउनलोड गर्नुहोस्

  Male(पुरुष)Female(महिला)

  परिवारको किसिम:

  संयुक्त र एकै भातभान्छासंयुक्त तर अलग भातभान्छाछुटि्भिन्न वा एकसरुवा

  पेशाको विवरण:

  १. आफ्नो मुख्य पेशा

  खेतिपातीनोकारीव्यवसायबैदेशिक रोजगारीअन्य

  २.स्थायी लेखा नम्बर:

  खेतिपातीनोकारीव्यवसायबैदेशिक रोजगारीअन्य

  ४.आफु, पती वा पत्निबाहेक परिवारमा अर्को मुख्य कमौने सदस्य:

  खेतिपातीनोकारीव्यवसायबैदेशिक रोजगारीअन्य

  रहेकोनरहेको

  ६.आफै वा परिवारको कुनै सदस्य उच्च पदिय राजनीतिक, प्रशासनिक वा सँगठीक भूमिकामा रहे :

  स्थायीआस्थायी

  सहकारी सदस्यता:

  भएकोनभएको

  १२ .आफै अर्को सहकारी पनि सदस्य भए विवरण

  सि. नं.

  संस्थाको नाम , ठेगाना

  सदस्यता नं

  भएकोनभएको

  १४. आफुबहेक परिवारको सदस्य अर्को सहकारी सदस्य भए विवरण:

  सि. नं.

  नाम, थर

  नाता

  संस्थाको नाम्, ठेगाना

  सदस्यता नं

  भएकोनभएको

  १८.परिवारको अर्को सदस्य पनि यसै सन्स्थको सदस्य भएको भए विवरण:

  सि. नं.

  नाम, थर

  सदस्यता नं

  आएस्रोत्को विवरण:

  रु. ४ लाखसम्मरु. ४ लाखभन्दा बढी रु. १० लाखसम्मरु. १० लाखभन्दा बढी रु. २५ लाखसम्मरु. २५ लाखभन्दा बढी रु. ५० लाखसम्मरु. ५० लाखभन्दा बढी

  २०. रु ४ लाखभन्दा बढी वार्षिक पारिवारिक आम्दानी भए पछील्लो आर्ठीक वर्षको आय र श्रोतको विवरण:

  सि. नं.

  श्रोत

  रकम रु.

  खेतिपाती

  व्यवसाय

  स्वदेशी रोजगारी

  बैदेशिक रोजगारी

  अन्य

  वित्तिय करोबारको विवरण

  २१. प्राराम्भमा सन्स्थामा जम्मा गर्ने वा हालसम्म संस्थामा जम्मा गरिसकेको रकमको विवरण:

  सि. नं.

  श्रोत

  रकम रु.

  शेयर

  बचत

  अन्य

  २२. संस्थाको खातामा अनुमानित राखानधरानको रकमकलम

  स्व-घोषणा :

  क) मैले पेस गरेको यो विवरणमा भविष्यमा कुनै परिवर्तन भएको मितिले ३५ दिनभित्र सन्स्थम पेस गर्नेछु ।

  ख) मैले माथि पेस गरेको मेरो सम्म्पूर्ण विवरन ठीक, दुरुस्त छ । झुठा ठहरे कानुन भमोजिम सहुँला बुझौँला ।

  नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्र प्रतिलिपीमतदाता परिचय-पत्रको प्रतिलिपी