मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा

संस्थाले सदस्यहरुको सहज र सरल बैकिङ्ग सेवाको लागि मोबाइल बैंकिङ्ग सेवा जारी गरेको छ ।

  • Fund Transfer
  • Load Wallet
  • E-Teller
  • Remittance
  • TopUp Service
  • Utilities
  • QR Payment
  • Fonepay